Vedtægter

Vedtægter for Sydsjællands Tekstil-Laug.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Sydsjællands Tekstil-Laug
Foreningen har hjemsted i Vordingborg kommune

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
– at udbrede kendskab til håndværk, husflid og design
– at holde de gamle håndværk ved lige.
– at erhverve en konstant viden ved kurser og ekskursioner.
– at dele fælles interesser og at inspirere hinanden.

§ 3 Medlemmer
Enhver, der har interesse for håndværk, husflid og design, kan optages som medlem.

$ 4 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen, dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 31. januar.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen af mindst 50% af medlemmerne med ngivelse af dagsorden. Når der er fremsat ønske om en ektraordinær generalforsamling, er bestyrelsen pligtig til at afholde generalforsamlingen senest 5 uger efter, at anmodningen er indsendt til bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling behandles kun de forslag, der har givet årsag til indkaldelsen.

§ 5 Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen (se § 9)
8. Valg af 1 suppleanter
9. Valg af 1 revisor (se § 12)
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

§6
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem ønsker skriftlig afstemning. De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke vedtægterne kræver særligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er der omstemning. Er der stadig stemmelighed, bortfalder forslaget.

§7
Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han/hun på denne kan forevise gyldigt medlemskort/kvittering for betalt kontingent. Hvert medlem har en stemme efter en måneds medlemskab. Ønsker et medlem at udmelde sig, skal det ske skriftligt. Kontingentet godtgøres ikke.

§ 8 Vedtægtsændringer.
Til vedtagelse af beslutning om ændringer af vedtægterne, kræves der 2/3 fletal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Såfremt der ikke er 2/3 flertal, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling , hvor vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal.
Der skrives referat efter generalforsamlingen. Dette underskrives af formanden og dirigenten.
Referatet udsendes til alle medlemmerne, enten pr. brev eller i foreningens blad.

§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. De 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og de 2 er på valg i ulige år.
Der vælges hvert år 1 suppleant.  Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes med evt. ændringer på næstfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Afgørelser i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemninger i bestyrelsen skal være skriftlige, hvis blot et medlem forlanger det.
Bestyrelsesmøde skal afholdes efter behov, dog minimum 2 gange årligt.

§ 10 Hæftelse
Foreningen tegnes af formand og kasserer. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen økonomisk personlig hæftelse.

§ 11 Regnskabsår
Det påhviler kassereren at opkræve kontingent og føre foreningens regnskab efter bogføringsloven. Bortset fra en nødvendig kontant beholdning på max 1000 Kr., indsættes midlerne på en bankkonto.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Formanden og kassereren har fuldmagt.
Ved hævelse af beløb over 1000 kr. kræves underskrift af begge.

§ 12 Revision
Revision af foreningens regnskaber foretages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år på hhv. lige og ulige år.

§ 13 Opløsning
Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue, efter at alle forpligtelser er betalt, tilfalde alment nyttige formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18.03.2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

For dig der er vild med tekstilhåndværk